Responsinriktad ... kommunikationsmodell.  

VÅRA TJÄNSTER
 
 
 
PREZEND tar fram visuella presentationslösningar inför tryck och webbpublicering. Vår specialité är grafisk design och illustration. Vi utför även viss fotografering och textbearbetning som vi beroende på ert behov kan komplettera med kompetens utifrån.

Vi verkar inom området designad kommunikation där vi alltid strävar efter högsta kvalitet. Vår strategi är responsinriktad på så sätt att vi sätter målgruppen främst, både när det gäller våra direkta kundkontakter med er och i förlängningen när det gäller era kunder/intressenter. När ni behöver förnya, se över eller komplettera ert presentationsmaterial kan vi träda in som en mellanhand i kommunikationskedjan och kan på ett positivt och målgruppsanpassat sätt

  • tydliggöra er visuella identitet
  • skapa ett ökat intresse för era varor/tjänster
  • skapa en god förståelse för funktionen och nyttan
    med era specifika varor/tjänster.

Fleråriga högskolestudier ligger till grund för vårt arbete och mångårig erfarenhet finns inom bild- och informationsdesignområdet. Vi kan i mycket hög grad bidra med den professionella kompetens som krävs för att kunna förmedla ett avsett budskap och intryck; vår målsättning är framför allt att nå åsyftad respons i möjligaste utsträckning hos våra kunders målgrupper. Detta gör vi genom ett väl strukturerat innehåll och ett väl valt uttryck i trycksaker, på webben och även i PowerPointpresentationer.

Vi har känsla för god grafisk form och förmågan att framställa ett original-material med stor spännvidd vad det gäller olika bildtyper (t.ex. röntgen-, gemomskärnings- och flödesbilder), manér (naturtroget eller stiliserat) och tekniker (digitalt eller hand- tecknat/målat). Sådana tjänster som eventuellt ligger utanför våra egna kunskapsramar köper vi in och kan därmed erbjuda en heltäckande tjänst. Då behöver ni endast kommunicera med en part, vilket förenklar/underlättar era inköp, både tidsmässigt och kommunikationsmässigt.

Vårt arbete och ett bra slutresultat bygger i första hand på goda relationer och kreativa diskussioner tillsammans med er som enligt PREZEND:s synsätt har störst kännedom om slutkundernas förkunskaper, intressen och behov. Utifrån diskussioner som dessa kring ett uppdrag och en målinriktad behovsanalys kan vi ta fram kreativa och kundanpassade lösningar – inledningsvis i form av idéskisser och därefter i form av ett färdigt kundmaterial. Vi ser det som mycket viktigt att vi tillsammans med er stämmer av vid några tillfällen under processen däremellan. På så sätt kan vi få större möjlighet att nå det mest framgångsrika resultatet för båda parter.

Webbproduktion & design: © 2007–2015 PREZEND
kontakt@prezend.se, 070-590 09 54